MİKALI PRESPANT

MİKALI PRESPANTmikalı

MİCRON

0.20 mm MİKALI PRESPANT
0.25 mm MİKALI PRESPANT
0.30 mm MİKALI PRESPANT
0.40 mm MİKALI PRESPANT
0.50 mm MİKALI PRESPANT