NMN (NOMEX – MYLAR – NOMEX) TRIVOLTHERM

NMN (NOMEX – MYLAR – NOMEX) TRIVOLTHERMşellaklı

MICRON
0.16 mm TRIVOLTHERM NMN
0.19 mm TRIVOLTHERM NMN
0.21 mm TRIVOLTHERM NMN
0.23 mm TRIVOLTHERM NMN
0,30 mm TRIVOLTHERM NMN
0,36 mm TRIVOLTHERM NMN
0,42 mm TRIVOLTHERM NMN
0,46 mm TRIVOLTHERM NMN